Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Naya Nayon is in Amsterdam gevestigd en ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder dossiernummer 34259432.

Artikel 2. Geldigheid

Deze algemene verkoop- en levervoorwaarden zijn van toepassing op al onze mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en betalingen gedaan in de webwinkel voor particuliere verkoop.

Artikel 3. Productomschrijving

Voor alle goederen van Naya Nayon en in het bijzonder handnijverheidsgoederen geldt dat de omschrijvingen benaderingen en/of gemiddelden maten van de goederen geven. Er wordt vanuit gegaan dat koper redelijke afwijkingen in ontwerp, grootte, tekening ten opzichte van de opgegeven of getoonde artikelen aanvaardt.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen worden gesteld in Euro's (€), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Alle door Naya Nayon genoemde prijzen zijn EXW Amsterdam en inclusief omzetbelasting en andere heffingen.

Vervoerskosten zijn tenzij anders vermeld of berekend inbegrepen in de genoemde prijs.

Artikel 5. De overeenkomst

De overeenkomst tussen de koper en Naya Nayon komt eerst tot stand na ontvangst door Naya Nayon van de betaling van de bestelling.

Artikel 6. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Naya Nayon onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals onder meer oorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Naya Nayon of haar leveranciers of verzendbedrijf. Naya Nayon zal hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de koper.

Naya Nayon is niet aansprakelijk indien en voor zover zij de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk kan nakomen door overmacht. Naya Nayon is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij zij bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst heeft geleverd, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

Artikel 7. Levering

Naya Nayon zal zich inspannen de overeengekomen levertijd te handhaven, echter de leveringstermijn is nimmer een fatale termijn, doch geldt slechts als benadering. Bij overschrijding van de leveringstermijnen is Naya Nayon nimmer, ook niet na ingebrekestelling, verplicht tot vergoeding van schade die door de overschrijding kan zijn ontstaan.

Artikel 8. Ruiling

Indien de koper na ontvangst niet tevreden is met het product, kan hij het product terugsturen naar Naya Nayon, of een door Naya Nayon opgegeven adres in Nederland en krijgt koper het betaalde bedrag teruggestort.
Hierbij geldt, dat
- koper binnen dertig dagen na ontvangst Naya Nayon op de hoogte stelt van zijn wens het product terug te zenden en binnen zeven dagen na melding terugzendt
- koper zorg draagt dat het product in ongebruikte, goede en volledige staat bij Naya Nayon terug wordt bezorgd
- koper de kosten voor de terugzending draagt
- Naya Nayon de kosten voor de heenzending in rekening mag brengen en inhouden op de terug te storten som.
  (de kosten zjn 7.50 euro voor bestelling van een hangmat binnen Nederland en Belgïe. Kosten van heenzending van bestellingen van meer hangmatten of naar het buitenland kunnen hoger zijn.)

Artikel 9. Garantie

Naya Nayon doet het mogelijke om ervoor te zorgen dat zijn producten en diensten van goede kwaliteit zijn.
Voor wat betreft de hangmatten garandeert Naya Nayon een ongestoord gebruik van de hangmatten gedurende drie jaren normaal gebruik. Bij intensief tot zeer intensief gebruik garandeert Naya Nayon de hangmat gedurende één jaar na aanschaf.
Vooropgesteld wordt dat de hangmat goed behandeld en niet oneigenlijk gebruikt wordt.
De garantie houdt in dat bij vertoonde gebreken of overmatige slijtage Naya Nayon de hangmat kosteloos herstelt, doet herstellen of vervangt.
De garantie strekt zich nimmer uit tot andere mogelijke kosten of schade.
Koper is zelf verantwoordelijk zich voor het gebruik van het product, van de deugdelijkheid ervan te vergewissen en op eventuele fabricage-fouten te controleren.

Artikel 10. Eigendom en risico der goederen

De door Naya Nayon verkochte goederen blijven haar eigendom totdat de koopprijs en eventuele rente en bijkomende kosten, door koper geheel zijn voldaan. Niettemin zijn alle risico's met betrekking tot het geleverde vanaf het tijdstip van verscheping vanuit Amsterdam voor koper.

Artikel 11. Betalingen

Koper verplicht zich tot het stipt nakomen van de betalingen volgens de overeenkomst. Aanbetalingen dienen te geschieden binnen vijf dagen na ondertekening van de koopovereenkomst. Resterende betaligen dienen te worden voldaan hetzij binnen vijf dagen na aankomst en vrijgeving door de douane der goederen op plaats van bestemming zoals overeengekomen, hetzij wel binnen vijf dagen na ontvangst der goederen door koper, afhankelijk van welke der twee mogelijkheden van toepassing is of korter is.

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van Naya Nayon of op een door haar aan te wijzen rekening. Heeft Naya Nayon grond voor twijfel aan de nakoming van betalingsverplichtingen door koper, dan zijn de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar. De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van koper.

Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle aan de koper verleende rechten met betrekking tot de geleverde goederen en is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de koper een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het in rekening gebrachte bedrag en dient de koper alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Naya Nayon is niet aansprakelijk voor zaak- of vermogensschade, waaronder mede te verstaan directe, indirecte en gevolgschade als gevolg door haar geleverde goederen of onrechtmatige daad jegens koper.

Waar Naya Nayon bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Naya Nayon op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Naya Nayon of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Naya Nayon.

Koper vrijwaart Naya Nayon voor alle aanspraken die derden mochten doen gelden met betrekking tot het gebruik van de aan koper geleverde goederen van Naya Nayon. Koper is aansprakelijk voor alle schade die Naya Nayon mocht lijden ten gevolge van een aan koper toerekenbare tekortkoming in de nakoming der verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Onverminderd het voorgaande is Naya Nayon, indien zij aansprakelijk blijkt te zijn voor schade en/of anderszins ontstaan nadeel ten titel van schadevergoeding, nooit meer verschuldigd dan het bedrag gelijk aan de verkoopprijs der geleverde goederen.

Artikel 13. Geschillen en bevoegdheid

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

Naya Nayon is bevoegd om het bevoegde gerecht in de woonplaats of het land van koper te adresseren om nakoming der verplichtingen van koper te vorderen.

ref: 3567.03 (dagtekening herziening 2013.05.07)

© Naya Nayon 2024